Polityka jakości

Nadrzędnym celem w działalności firmy MSM PAULINA SZPREJDA jest zapewnienie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług przy zachowaniu warunków prawnych, rynkowych i wymagań klientów.

Nasza firma dokłada wszelkich starań by spełnić oczekiwania odbiorców i w tym celu:

-świadczy usługi naprawcze z dużym zaangażowaniem
-oferuje kompleksowe usługi regeneracji skrzyń biegów zawsze na ustabilizowanym poziomie jakości
-przestrzega ustalonych warunków współpracy z klientami i dostawcami

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki realizowaniu następujących zasad:

-zachowanie wysokiego poziomu jakości pracy i usług, który jest głównym celem działalności wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych
-cały personel jest świadomy swojej roli w kształtowaniu jakości i swojej odpowiedzialności w tym zakresie
-doskonalenie metod regeneracji mechanicznych skrzyń biegów i wyposażenia kontrolno-pomiarowego odbywa się w sposób ciągły
-w procesie regeneracji używamy oryginalne części lub najwyższej jakości zamienniki
-wszyscy pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie wymagań wynikających ze stosowania w firmie systemu zapewnienia jakości.

Firma realizuje politykę jakości przez kreatywne podejście do zarządzania przez jakość, ze szczególnym uwzględnieniem:

-promocji świadomości jakościowej
-kultury jakości
-powszechnego aktywnego udziału pracowniczego
-motywacji jakościowej

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.